Renata Alicja Frączek

dr hab. prof. UKEN Renata Alicja Frączek

dr hab. prof. UKEN Renata Alicja Frączek

Kontakt:
Telefon: 12 662 63 61
Pokój: 361

Dyżur:
CZWARTEK 14:30-15:00, 18:15-19:00

ORCID ID:

Stanowisko:

 • Profesor UKEN
Pełnione funkcje:

Wykształcenie:

 • 2020 – habilitacja na podstawie rozprawy Upowszechnianie wyników badań naukowych w międzynarodowych bazach danych. Analiza bibliometryczna na przykładzie nauk technicznych ze szczególnym uwzględnieniem elektrotechniki. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. – 648 s.
 • 2000 – doktor nauk humanistycznych z zakresu bibliologii. Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
 • 1994 – magister bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Specjalność: informacja naukowa. Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
Specjalizacja naukowa:

 • systemy informacyjne,
 • organizacja działalności informacyjnej,
 • metody ilościowe w nauce (bibliometria, naukometria),
 • komputeryzacja bibliotek,
 • wykorzystanie nowych technologii w bibliotekach szkół wyższych,
 • zasoby cyfrowe,
 • wykorzystanie narzędzi informatycznych w pracy naukowej,
 • niekonwencjonalne źródła informacji (serwisy społecznościowe jako źródło informacji),
 • bezpieczeństwo w sieci,
 • dziedzictwo naukowe oraz pionierzy polskich nauki i techniki.
Zainteresowania badawcze:

 • Nauki społeczne
 • Nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • Metody ilościowe w nauce
 • Nowe technologie w bibliotekach szkół wyższych
Prowadzone zajęcia:

 • Webwritng
 • nauka o informacji
 • narzędzia e-learningowe
 • teoria projektowania informacji
 • systemy informacyjne,
 • bazy danych w Internecie,
 • informacja biznesowa, archiwalna, patentowa, normalizacyjna;
 • systemy organizacji wiedzy,
 • języki informacyjno-wyszukiwawcze,
 • prawa autorskie i pokrewne,
 • kierunki badawcze w informatologii,
 • współczesne biblioteki
Współpraca ze środowiskiem:

Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz towarzystwach naukowych

 • Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej: sekretarz do 2012, od 2012 wiceprezes
 • Komitet Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk – członek (od roku 2012 – 2018)
 • Międzynarodowa Organizacja Wiedzy – członek

Udział w komitetach organizacyjnych i programowych konferencji naukowych

 • Konferencja Zarządzanie Informacją w Nauce – cyklicznie co dwa lata od 2006 roku
 • Forum Informacji Naukowej i Technicznej – cyklicznie co dwa lata od 2001 roku
 • Computer Science Student – Seminaria Studentów Informatyki: Inżynier informatyk – zawód z przyszłością – członek Rady Programowej W ramach współpracy z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Śląskiej – edycje od 3 do 6
 • I konferencja naukowa: Organizacja i recepcja treści w środowisku cyfrowym. Katowice 23 maja 2017 r.
 • Szkoła liderów Politechniki Śląskiej – naukowe zasoby informacji (cykliczne wykłady)
Wybrane publikacje:

Wybrane projekty

 • Wspólnota pamięci. Druki XVI w. z Biblioteki Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego we Lwowie. Nr rejestracyjny projektu: N-N103 142639. Wykonawca: Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Wydział Filologiczny. Uniwersytet Śląski. Współpraca: Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franka, Wydział Kultury i Sztuki Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy (praca przy identyfikacji druków w międzynarodowych bazach i innych źródłach informacji)
 • Kursy e-lerningowe, przygotowane na platformie Navoica – projekt „Kurs na MOOC” w ramach Działania 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” w Osi III POWER:
  • Współczesne narzędzia ICT i innowacyjne metody kreatywnej edukacji – redaktor kursu,
  • Źródła informacji naukowej w środowisku internetowym – współautor
  • Profesjonalne przygotowane publikacji naukowych – współautor

Wybrane publikacje

 • Frączek R.: Korelacja między działalnością bibliotek akademickich a nowymi wyzwaniami uczelni XXI wieku. Ann. Univ. Paedagog. Crac., Stud. Bibl. Sci. Pertin. Vol. 18 (2020), s. 269-276.
 • Frączek R.: Biblioteki wyższych uczelni wobec nowych wyzwań – wybrane aspekty. W: Dylematy czasu i przestrzeni w bibliotekach: wybrane zagadnienia. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2019.
 • Frączek R.: Upowszechnianie wyników badań naukowych w międzynarodowych bazach danych. Analiza bibliometryczna na przykładzie nauk technicznych ze szczególnym uwzględnieniem elektrotechniki. – Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. – 648 s. – ISBN 978-83-226-3062-4 (wersja drukowana) ; ISBN 978-83-226-3063-1 (wersja elektroniczna)
 • Frączek R.: Bazy wiedzy: zintegrowane udostępnianie informacji na przykładzie wybranych przykładów. W: Kultura książki i informacji. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Gondek. Katowice: Wyd. UŚl. 2017, s. 431-448.
 • Frączek R.: Cytowania polskich czasopism z elektrotechniki w wybranych bazach danych.  „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2016, nr 3-4, s. 114- 118.
 • Frączek R.: Reprezentacja czasopism wydawanych przez organizacje i stowa­rzyszenia w wybranych bazach danych. „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2016, nr 1 s. 46-50.
 • Frączek R.: Organizacja informacji naukowej w Polsce oraz współpraca krajowa i międzynarodowa. W: Nauka o informacji. Red. Wiesław Babik. Warszawa: SBP, 2016, s. 215-276.
 • Frączek R., Swoboda I.: Współpraca w zakresie tworzenia i udostępniania źródeł informacji. W: Bibliotekarstwo. Pod red. Anny Tokarskiej. Warszawa: SBP, 2014, s. 463-480.
 • Frączek R.: Działalność informacyjna instytutów badawczych po 2010 r. Wybrane aspekty. „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2014, nr 2-3, 108-117.
 • Frączek R.: Bibliometria w międzynarodowych bazach danych. Wybrane aspekty.  „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2014, nr 4, s. 82-86.
 • Frączek R.: Stare druki w bazach danych – wybrane aspekty. „Bibliotheca Nostra” 2013, nr 4, s. 115-145
 • Frączek R., Swoboda I.: Wpływ nowych technologii na przemiany w pracy współczesnych bibliotek szkół wyższych. W: Biblioteki szkół wyższych w spo­łeczeństwie wiedzy. Uwarunkowania i wybrane zagadnienia. T. 2: Narzędzia i formy komunikowania. Pod red. Ireny Sochy. Katowice: Studio NOA, Uniwersytet Śląski, 2010, s. 46-94. – mój udział – 50%
 • Frączek R., Swoboda I.: Dokumenty elektroniczne w OPAC bibliotek polskich. „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2009, nr 4, s. 30-37.
 • Frączek R.: Działalność informacyjna organizacji międzynarodowych. Wybrane problemy. „Przegląd Informacyjno-Dokumentacyjny” 2009, nr 4, s. 25-38.
 • Frączek R.: Wpływ Instytutu Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej (IINTE) na rozwój nauki o informacji. W: Studia z informacji naukowej i dyscyplin pokrewnych, pod red. Elżbiety Gondek i Diany Pietruch-Reizes. Katowice 2007, s. 51-84.
Scroll to Top
Skip to content