Procedura antyplagiatowa

Student, który ukończył pisanie pracy, rejestruje ją w aplikacji „Dyplomowanie”. Aby zalogować się do aplikacji, należy użyć poświadczeń takich jak przy logowaniu do Wirtualnej Uczelni.

Aplikacja „Dyplomowanie” służy do obsługi całego procesu dyplomowania studenta, od zamieszczenia pracy dyplomowej w aplikacji do wydrukowania dyplomu. Pierwszym wymaganym krokiem w procesie jest przekazanie przez studenta do aplikacji elektronicznej wersji ukończonej pracy dyplomowej. W kolejnym kroku promotor sprawdza pracę i ewentualnie przekazuje ją do poprawy. Przyjęta praca będzie przez promotora poddana badaniu w zewnętrznym systemie JSA. W przypadku pozytywnego raportu z badania promotor dołącza go do systemu wraz z własną recenzją pracy i oceną.

  • Procedura służy do weryfikowania samodzielności i oryginalności pracy dyplomowej i obejmuje wszystkie pisemne prace dyplomowe składane W Uczelni; doktorskie, magisterskie, licencjackie, inżynierskie oraz końcowe na studiach podyplomowych.
  • Sprawdzanie prac odbywa się w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA) prowadzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w celu zapewnienia wsparcia w zakresie przeciwdziałania naruszeniom przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  • JSA wykorzystuje dane zawarte w repozytorium pisemnych prac dyplomowych oraz bazie dokumentów w postępowaniach awansowych.
  • Sprawdzaniem prac dyplomowych w JSA zajmują się promotorzy prac dyplomowych. Za zgodność wersji elektronicznej pracy dyplomowej z wersją drukowaną odpowiada dyplomant.
  • Nadzór nad realizacją procedury sprawuje Prorektor ds. Kształcenia.
Scroll to Top
Skip to content