Zalecenia

Zalecenia dla studentów przygotowujących prace dyplomowe

Prace dyplomowe: licencjackie i magisterskie, powinny podejmować problemy naukowe, zgodne z kierunkiem.

W pracy magisterskiej student, opracowując podjętą problematykę, powinien umieć zastosować odpowiednie metody badawcze, wykazać się samodzielnością myślenia oraz umiejętnością interpretacji wyników badań i nie ograniczać się do opisowego przedstawienia tematu. Istotne jest osadzenie tematu pracy w szerszym kontekście badań w ramach dyscypliny. Prace magisterskie powinny opierać się na rozbudowanej podstawie źródłowej oraz uwzględniać adekwatny aparat naukowy.

Prace licencjackie mogą odnosić się do węższych zagadnień, jednak powinny prezentować właściwy dla poruszanego problemu dobór metod badawczych, umiejętność zbierania, porządkowania materiału oraz poprawnego konstruowania aparatu naukowego i redagowania tekstu.

Objętość tekstu pracy licencjackiej nie powinna być mniejsza niż 40 stron, a pracy magisterskiej 60 stron.

Tekst pracy powinien uwzględniać następujące elementy:

Strona tytułowa pracy

Strona tytułowa pracy dyplomowej powinna zawierać następujące informacje:

 • U góry: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
  w Krakowie, Instytut Nauk o Informacji, kierunek…,
 • W połowie strony kolejno: autor, numer albumu i tytuł pracy,
 • Z prawej strony pod tytułem formuła: Praca licencjacka/magisterska napisana pod kierunkiem (tytuł/nazwisko promotora), na dole strony Kraków [rok].

Abstrakt

Po karcie tytułowej powinien być dołączony abstrakt, czyli streszczenie, w którym w formie maksymalnie skondensowanej zawarte są podstawowe informacje o celu, tezie pracy, metodyce przeprowadzonych badań najważniejszych wynikach oraz wnioskach. Abstrakt liczy zwykle od 150 do 600 słów. Używa się w nim języka naukowego.

Słowa kluczowe

Słowa kluczowe podaje się po tekście abstraktu. Wytyczne dotyczące przygotowania słów kluczowych:

 • Seminarzyści pod kierunkiem promotora opracowują słowa kluczowe do zaakceptowanej pracy (limit 5-6 wyrażeń),
 • Promotor ma obowiązek dopilnować, aby przygotowane charakterystyki wyszukiwawcze student podał w aplikacji dyplomowanie i przekazał kartę pracy dyplomowej do sekretariatu Instytutu.

Karta pracy dyplomowej zawiera następujące dane:

 • Tytuł pracy: Wytyczne Material Design w zastosowaniu w aplikacjach mobilnych i stronach internetowych
 • Rodzaj pracy: licencjacka
 • Promotor: dr Jan Nowak
 • Rok obrony: 2021
 • Słowa kluczowe: Material Design, aplikacje mobilne, strony internetowe, język programowania

Spis treści

Edytory tekstowe umożliwiają tworzenie automatycznych spisów treści. Poszczególne rozdziały i podrozdziały pracy mogą być objęte odpowiednimi stylami nagłówkowymi, co bardzo ułatwia aktualizowanie zarówno treści spisu jak też stronicowania.

Wstęp

Wstęp przedstawia cel i zakres pracy, określa zagadnienie, którego praca dotyczy. Zawiera krótkie omówienie problemu, który będzie przedmiotem pracy oraz zwięźle prezentuje stan wiedzy na temat wybranego problemu. Wstęp powinien zawierać uzasadnienie celu pracy i klarownie wyjaśniać powody, dla których autor podjął wybrany temat.

Należy dopilnować, aby wstęp zawierał następujące elementy:

 • Cel pracy.
 • Uzasadnienie podjęcia tematu.
 • Wyjaśnienie pojęć zawartych w tytule pracy.
 • Opis zakresu pracy, który wyjaśni, w jakim wymiarze (przedmiotowym, czasowym itp.) praca będzie realizowana.
 • Zwięzły opis źródeł.
 • Zwięzłe przedstawienie układu pracy i jej zawartości.

Tekst główny

Praca powinna mieć uporządkowany układ. W rozdziale pierwszym należy przedstawić wyjaśnienia podstawowych pojęć i opisać główne zagadnienia, mające istotne znaczenie w całości pracy.

Część zasadniczą pracy należy zaprezentować w podziale na rozdziały i ewentualnie podrozdziały. Aby zadbać o czytelność układu, podział pracy nie powinien przekraczać trzech poziomów. Każdy rozdział / podrozdział powinien dotyczyć odrębnych aspektów prezentowanego problemu i powinien logicznie wiązać się z częściami poprzedzającymi / następującymi w rozprawie. Choć nie istnieją ustalone standardy dotyczące liczby rozdziałów, należy zadbać, aby praca zawierała od 3 do 5 merytorycznych rozdziałów.

Częścią pracy dyplomowej / magisterskiej jest przegląd literatury obrazujący aktualny stan wiedzy na dany temat. Autor pracy dyplomowej jest zobowiązany do rzetelnego wskazywania źródeł informacji przedstawianych w pracy, czyni to za pomocą przypisów oraz opisów rysunków, wykresów, tabel, itd. W przypadku źródeł pochodzących z internetu należy podawać adresy stron internetowych wraz z informacją o dacie dostępu do nich.

Obowiązują następujące zasady redakcji tekstu pracy dyplomowej:

Tekst pracy ma być drukowany jednostronnie – czcionką Times New Roman (12 pkt, interlinia 1,5), marginesy: lewy – 3,5 cm; prawy – 2,5 cm; dolny – 2,5 cm. Nowe rozdziały należy rozpoczynać od nowej stronicy, w opuszczeniu. Tekst powinien być starannie wyjustowany, przypisy na dole strony.

Tabele, wykresy, ilustracje zamieszczone w tekście powinny być numerowane łącznie w obrębie całego tekstu, a ich spisy umieszczone na końcu pracy. Należy zachować łączność między tekstem a tabelami, wykresami oraz aneksami.

Podsumowanie / zakończenie

Podsumowanie powinno zawierać interpretację uzyskanych wyników oraz komentarz, który będzie porównaniem założonych zamiarów opisanych we wstępie do pracy z ostatecznym rezultatem. Podsumowanie powinno odnieść się do ewentualnych problemów przy realizacji pracy, dobrych i złych stron przyjętej metody badawczej oraz potencjalnych zastosowań uzyskanych rezultatów (np. stworzonego w ramach pracy projektu).

Przypisy

Przypisy – przygotowuje się zgodnie z wskazówkami norm dotyczących bibliografii załącznikowej (dla materiałów wydanych drukiem: PN-N-01222-07 Kompozycja wydawnicza książki. Bibliografia załącznikowa; PN-ISO 690 Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura; dla dokumentów elektronicznych: PN-ISO 690-2 Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części).

W przypadku kilkukrotnego powoływania się na tę samą pracę konsekwentnie używać należy skrótów: tenże, taż, tamże, dz. cyt., zob. W przypisach podajemy inicjał imienia i nazwisko autora, w bibliografii nazwisko z pełnym imieniem.

PRZYKŁADY:

Należy konsekwentnie stosować przyjętą formę przypisów, w zależności od stosowanych znaków przestankowych, według wzorów:

Rosenfeld, P. Morville, J. Arango: Architektura informacji w serwisach internetowych i nie tylko, Gliwice 2017, s. 33.

Lub

Rosenfeld, P. Morville, J. Arango, Architektura informacji w serwisach internetowych i nie tylko, Gliwice 2017, s. 33.

Wydawnictwo zwarte:

Inspiracje i innowacje: zarządzanie informacją w perspektywie bibliologii i informatologii, red. S. Cisek. Kraków 2016, s. 12-13.

Artykuł z prac zbiorowych:

T. Wojewódzki, Komunikacja wiedzy, w: Infobrokerstwo: idee, koncepcja, rozwiązania praktyczne, pod red. M. Kowalskiej, T. Wojewódzkiego, Gdańsk 2015, s. 37-46.

Artykuł z czasopisma:

M. Roszkowski, Architektura informacji w serwisach hipertekstowych, „Zagadnienia Informacji Naukowej” 2004, nr 2, s. 13.

Dokumenty elektroniczne:

J. Potęga, Digitalizacja czasopism w bibliotekach europejskich, „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 2004, nr 1, s. 7-8. [online] http://www.bn.org.pl/doc/b_1_2004.pdf [dostęp 1 września 2007].

Oficjalna strona internetowa Stowarzyszenia Profesjonalistów Informacji https://www.spi.org.pl [dostęp 30 kwietnia 2021].

W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, [CD-ROM], Łódź 1998.

Wykorzystywane źródła archiwalne w opisie bibliograficznym powinny uwzględniać miejsce przechowywania oraz sygnaturę, np.

Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, rkps 187 II Kronika M. Golińskiego, k. 102v.

Bibliografia

W bibliografii należy stosować układ z podziałem na: wykorzystane źródła (w przypadku rękopisów i archiwaliów układ topograficzny wraz z sygnaturami) i opracowania (układ alfabetyczny wg nazwisk autorów lub tytułów), ewentualnym wewnętrznym podziałem.

Indeksy

Indeks – spis nazw osobowych, geograficznych, tytułów lub innych terminów występujących w tekście dzieła, sporządzony w układzie alfabetycznym, ze wskazaniem miejsca, w którym dany termin występuje.

 • Rzeczowy – wskazuje występujące w tekście nazwy przedmiotów, pojęć, zagadnień czy instytucji.
 • Osobowy – szereguje w kolejności alfabetycznej występujące w pracy nazwiska osób.
 • Nazw geograficznych – zawiera wszystkie nazwy geograficzne występujące w pracy.

Spis ilustracji, tabel i wykresów

Spisy ilustracji, tabel i wykresów powinny zawierać opis danej pozycji i informację o numerze strony, na której występuje dany element w tekście głównym. Edytory tekstowe wykorzystywane przy redagowaniu tekstu zazwyczaj zawierają możliwość nadawania rysunkom, tabelom itd. automatycznej numeracji, co ułatwia aktualizowanie ich spisów.

Aneks

W aneksie umieszcza się: kopie dokumentów, bazy danych, kwestionariusze ankiet, zestawienia lub wykresy statystyczne i inne materiały.

Załączniki

 1. Oświadczenie o samodzielności napisania pracy.
 2. Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej i drukowanej.
 3. Formularz recenzji „Ocena pracy dyplomowej”.
 4. Odwołanie od decyzji stwierdzającej niesamodzielność pracy – załącznik nr 5 do procedury antyplagiatowej.
 5. Ankieta absolwenta UKEN.

Niezbędnik seminarzysty

Logo Citavi
 • Citavi jest menedżerem bibliografii. Wspomaga przeszukiwanie baz danych i katalogów bibliotek. Zapisuje wyniki w projekcie za pomocą jednego kliknięcia.
 • Gdy znajdziesz książkę, artykuł lub stronę online, użyj selektora , aby szybko dodać informacje do Citavi. Zapisz kopie stron internetowych jako pliki PDF.
 • Znajdź i zapisz w Citavi wszystkie dostępne artykuły pełnotekstowe w formacie PDF.
  Wyróżnij ważne fragmenty w swoich plikach PDF i zapisz cytaty.
 • Pisz streszczenia i komentarze. Citavi automatycznie dodaje cytat, więc nie musisz się martwić o przypadkowe plagiatowanie.
 • Dzięki dodatkowi Citavi do programu Word masz pod ręką wszystkie zapisane cytaty, pomysły i odniesienia, możesz po prostu kliknąć, aby wstawić je do tekstu.
 • Wybierz styl cytowania i pozostaw aplikacji Citavi formatowanie cytatów, przypisów i bibliografii. Citavi obsługuje ponad 9000 stylów cytowań.
 • Zotero to bezpłatne, łatwe w użyciu narzędzie do zbierania, organizowania, cytowania i dzielenia się badaniami. Zotero jest oprogramowaniem, które automatycznie wykrywa badania w Internecie: artykuły, preprinty czy książki z katalogu bibliotecznego.
 • Zotero pomaga zorganizować wyniki badań w dowolny sposób. Możesz sortować pozycje, przypisać do wybranych kolekcji i oznaczać je słowami kluczowymi. Możesz też tworzyć zapiski, które automatycznie wypełnią się odpowiednimi materiałami w trakcie pracy.
 • Zotero tworzy przypisy i bibliografie w edytorach tekstu (np. Word, LibreOffice i Google Docs). Dzięki obsłudze ponad 9000 stylów cytowań, można sformatować swoją pracę tak, aby system zapisu bibliograficznego pasował do każdych wymagań.

Poradnik dyplomowania

Pobierz aktualny Poradnik dyplomowania przygotowany przez Instytutową Radę ds. Jakości kształcenia

Scroll to Top
Skip to content