Badania naukowe

Kierunki badań

Wyzwania współczesności związane przede wszystkim z transformacją cyfrową są głównym czynnikiem wyznaczającym obszary zainteresowań badawczych pracowników Instytutu. Od wielu lat znaczna część pracowników wykazuje dużą aktywność naukową w zakresie szeroko rozumianego medioznawstwa a obecnie skupia się na zagadnieniach recepcji zjawisk kultury w Internecie, konwergencji mediów, problematyki nowych mediów i Internetu, w tym również globalizacji mediów, problematyce analizy ruchu sieciowego, search engine optimalization, ochrony własności intelektualnej w środowisku cyfrowym.

Znaczna część pracowników wykazuje aktywność naukową w zakresie badań na problematyką architektury przestrzeni informacyjnych, badań user experience (UX), architektury i projektowania produktów interaktywnych, w tym projektowania stron internetowych, aplikacji mobilnych, tworzenia i dystrybucji książek elektronicznych. Włączają się również w interdyscyplinarny dyskurs naukowy na temat roli edukacji informacyjnej w dzisiejszym społeczeństwie medialnym.

Od lat w Instytucie rozwijane są badania nad obecnością książki w naszej kulturze, obejmujące obecny obszar Polski, dawne Kresy oraz emigrację. Przedmiot zainteresowania stanowią także zagadnienia antropologii i teorii książki, kultury literackiej, księgarstwa oraz rynku antykwarycznego, a współcześnie także rozwoju rynku e-publikacji. W ostatnim czasie szczególnie często poruszane są zagadnienia związane z różnymi formami ograniczania wolności słowa oraz czynnikami wpływającymi na społeczny obieg książki w przeszłości i współcześnie.

Współpraca

Pracownicy Instytutu współpracują jako eksperci z wieloma instytucjami oraz działają w licznych towarzystwach naukowych i branżowych, m.in. Komisji Prasoznawczej Oddziału PAN w Krakowie, Polskim Towarzystwie Informacji Naukowej, Polskim Towarzystwie Bibliologicznym, Polskim Towarzystwie Biblioterapeutycznym, Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich, International Society for Knowledge Organization, International Board on Books for Young People.

Konferencje

Pracownicy Instytutu biorą udział w konferencjach, sesjach i innych wydarzeniach naukowych oraz kulturalnych w kraju i zagranicą, gdzie wygłaszają referaty, prezentują wyniki prowadzonych badań, uczestniczą w dyskusjach. Od roku 2018 roku INoI organizuje międzynarodową konferencję poświęconą architekturze informacji jako dyscyplinie akademickiej (AIDA), której gośćmi są uznani na arenie międzynarodowej specjaliści tej dyscypliny.

Ponadto Instytut współuczestniczył w wielu wspólnych inicjatywach, m.in. z Muzeum Niepodległości w Warszawie (konferencja pt. Powstanie Listopadowe 1830-1831 roku. Historia – tradycja – media w 2011 r.) czy z Biblioteką Główną UP (konferencje Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. Bibliotekarz 2.0 – nowoczesność na bazie tradycji w 2011 i 2013 r.). W roku 2018 w stulecie odzyskania niepodległości nasz Instytut zorganizował Międzynarodową Konferencję Tożsamość – Niepodległość  – Media.

Publikacje

Nasi pracownicy są autorami artykułów dotyczących tradycyjnych i nowoczesnych źródeł informacji. Ich prace, rozprawy, artykuły i recenzje publikowane są w renomowanych czasopismach naukowych i zagranicznych.  Szczegółowy wykaz dorobku rejestruje bibliografia pracowników UP.

Od wielu lat pracownicy Instytutu ściśle współpracują jako członkowie redakcji, rady naukowej oraz autorzy tekstów z wydawanym przez Polską Akademię Nauk i Uniwersytet Pedagogiczny „Rocznikiem Historii Prasy Polskiej” oraz wydają periodyk INoI UP, systematycznie ukazujący się w ramach „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”, pt. „Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia”. W dorobku wydawniczym  INoI znajdują się również wielotomowe zbiory artykułów z cyklicznych konferencji naukowych „Kraków – Lwów”. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX w.

Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Bibliografia pracowników UP

Scroll to Top
Skip to content