Katedra Wiedzy o Mediach

Kierownik: prof. dr hab. Grażyna Wrona

Katedra Wiedzy o Mediach powstała w wyniku stopniowego rozszerzenia zakresu kompetencji badawczych pracowników, a także wprowadzenia innowacyjnych zmian w ofercie dydaktycznej Instytutu Nauk o Informacji.

Zainteresowania naukowe pracowników Katedry dotyczą różnych aspektów funkcjonowania mediów od czasów nowożytnych po czasy współczesne z uwzględnieniem środowiska cyfrowego. Prowadzą także zintegrowane badania w zakresie szeroko rozumianego współczesnego edytorstwa tradycyjnych mediów (książki, prasy), sztuki książki, zagadnień dotyczących różnych aspektów komunikacji społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji wizualnej. Uwaga badaczy skupia się ponadto na procesie przekazu, wykorzystaniu nowych technologii w jego kreowaniu, struktur wizualnych, zasad designu, architektury informacji we współczesnych mediach. Badaniom towarzyszą prace projektowe z wymienionych powyżej zakresów problemowych – w ujęciu syntetyzującym lub monograficznym, oparte o badania źródłowe w zasobach polskich i międzynarodowych.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników Katedry powiązane są z profilem własnych badań naukowych. Należą do nich zróżnicowane kursy, objęte programem nauczania, w tym seminaria dyplomowe, na kierunkach: architektura informacji, zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe oraz studiach podyplomowych.

Badania są realizowane we współpracy z ośrodkami badawczymi, uczelniami oraz instytucjami kultury w kraju i za granicą. Pracownicy Katedry od lat aktywnie angażują się w prace Komisji Prasoznawczej Oddziału PAN w Krakowie. Są członkami redakcji naukowej „Rocznika Historii Prasy Polskiej” oraz polskich i międzynarodowych stowarzyszeń czy towarzystw naukowych.

Scroll to Top
Skip to content