Katedra Kultury Informacyjnej

Kierownik: dr hab. Grzegorz Nieć, prof. UKEN

Profil Katedry Kultury Informacyjnej ewoluował wraz ze zmianą jej nazwy. Powstała w 1999 roku jako Pracownia Dokumentacji i Informacji Naukowej, i była do 2003 roku kierowana przez dr Barbarę Kamińską-Czubałę, następnie dr hab. Hannę Batorowską (od X 2014 pod obecnym kierownictwem). W roku 2006 uzyskała status Zakładu Informacji Naukowej i Dokumentacji, w 2010 roku Katedry Informacji Naukowej i Dokumentacji, w 2013 Katedry Nauki o Informacji i Edukacji Informacyjnej; zaś od stycznia 2016 Katedry Kultury Informacyjnej.

Przez cały czas funkcjonowania jednostki w strukturze INoI, jej działalność dydaktyczną wspierało kilkanaście osób związanych z innymi katedrami naszego Instytutu, ale także i z innymi instytutami i uczelniami, między innymi: prof. zw. dr hab. Jacek Migdałek, prof. dr hab. Janusz Morbitzer, dr Urszula Lisowska-Kożuch, dr Krystyna Moszner, dr Maria Zając, dr Irena Pulak, dr Sabina Cisek, dr Dorota Kamisińska, mgr Halina Władyka, mgr Małgorzata Wieczorek-Tomaszewska, mgr Patrycja Hrabiec, mgr Marzena Błach, mgr Ewa Piotrowska, mgr Dorota Witczak, a z pracowników naszego Instytutu: prof. UKEN dr hab. Władysław Marek Kolasa, dr Lidia Ippoldt, dr Wanda Matras, dr Beata Langer, dr Adam Ruta, dr hab. Grzegorz Nieć, mgr Dorota Wilk, mgr Halina Grzywacz.

Początkowo działalność Katedry związana była biblioteką traktowaną w sposób holistyczny, jako placówka, której przedmiotem procesu informacyjnego były nie tylko zbiory dokumentalne, ale wszelka informacja dostarczana i przetwarzana różnymi kanałami i przy użyciu różnych technologii. Dotyczyła zatem teorii, metodyki i praktyki procesu komputeryzacji bibliotek i automatyzacji procesów biblioteczno-informacyjnych oraz działalności wydawniczej ośrodków informacji naukowej. Równolegle podejmowane były prace odnoszące się do analizy biblioteki jako placówki edukacyjnej. W tym obszarze Pracownia Dokumentacji i Informacji Naukowej wpisała się w realizację zadań jakie przed środowiskiem akademickim stanęły w wyniku wdrażania reformy oświaty z 1999 roku. Wprowadzenie do dydaktyki szkolnej zajęć z technologii informacyjnej oraz edukacji czytelniczej i medialnej wymagało zmiany programów kształcenia akademickiego nauczycieli. Opracowano wówczas w ramach projektów grantowych program Studiów Podyplomowych Technologii Informacyjnej (kierownik: dr H. Batorowska), który uzyskał wyróżnienie przez MEN oraz kilka projektów edukacyjnych na kursy kwalifikacyjne i doskonalące w zakresie technologii medialnej i informacyjnej (dr H. Batorowska, dr B. Kamińska-Czubała). Uruchomiono także Studia Podyplomowe Marketingu i Zarządzania Bibliotekami i Placówkami Kulturalnymi (kierownik: dr A. Bańdo) oraz pierwsze w Polsce Studia Podyplomowe Architektury Informacji (kierownik: dr S. Skórka). Włączono się także w realizację Studiów Podyplomowych Edukacji Medialnej i Czytelniczej opracowanych przez dr B. Pietrzyk z Katedry mającej obecnie nazwę Katedry Edytorstwa i Wiedzy o Literaturze. Specyfiką naszych studiów w skali ogólnokrajowej było wypracowanie nowego modelu biblioteki szkolnej przekształconej w szkolne centrum dydaktyczne oraz kształcenie w zakresie edukacji informacyjnej. Pracownicy Katedry Informacji Naukowej i Dokumentacji włączyli się do interdyscyplinarnego dyskursu naukowego na temat znaczenia edukacji informacyjnej w tworzącym się społeczeństwie informacyjnym. Czynnie brali udział w przedsięwzięciach podejmowanych przez różne instytucje na rzecz rozwoju tego społeczeństwa, takich jak międzynarodowe (Niemcy, Wielka Brytania, Dania, Holandia, Szwajcaria, Włochy, Anglia, Austria, Belgia) i ogólnopolskie konferencje naukowe (Kraków, Gdańsk, Poznań, Toruń, Warszawa, Elbląg, Częstochowa, Wrocław, Katowice itd.), sympozja i warsztaty dla nauczycieli w środowiskach lokalnych (Sucha Beskidzka), których celem było propagowanie nowego modelu biblioteki i jej funkcji edukacyjnych oraz nowych zastosowań w zakresie teorii i praktyki informacji naukowej. Katedra czynnie współpracuje ze środowiskiem bibliotekarskim i oświatowym w zakresie prowadzenia szkoleń, kursów, wykładów, organizacji konferencji, sympozjów, warsztatów, udziału w komisjach kwalifikacyjnych i konkursowych, w pracach redakcyjnych i recenzyjnych itp.

Zespół Katedry łączą wspólne obszary zainteresowań naukowych, do których należy kultura informacyjna, edukacja medialna, technologia informacyjna, architektura informacji, zarządzanie informacją, zachowania informacyjne, użytkownicy informacji, biblioteki cyfrowe, funkcjonowanie informacji prasowej oraz szeroko rozumiane problemy informacji naukowej i technologii informacyjnej. Problematyka ta jest prezentowana także podczas zebrań naukowych Katedry. Są również członkami wielu krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń i organizacji naukowych, np. ISCO (International Society for Knowledge Organization).

Scroll to Top
Skip to content