Wanda Matras-Mastalerz

dr Wanda Matras-Mastalerz

dr Wanda Matras-Mastalerz

Kontakt:
Telefon: 126626178
Pokój: 357

Dyżur:
ŚRODA 14:30-15:00
CZWARTEK 11:00-12:00

ORCID ID:

Stanowisko:

 • Adiunkt w Katedrze Kultury Informacyjnej
Pełnione funkcje:

 • Kierownik Praktyk Pedagogicznych w INoI
 • Kierownik Studiów Podyplomowych Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa oraz Studiów Podyplomowych Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa z Modułem Nauczycielskim
 • Kierownik Kursów Biblioterapii i Bajkoterapii
 • Członek Rady Programowej Uniwersytetu Dzieci i Rodziców UP
 • Członek Rady Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku UP
Wykształcenie:

 • 2007 Dr nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 • 2008 Uzyskanie Certyfikatu Nauczyciela Biblioterapii Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu
 • 1998 Mgr Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej,  Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. KEN w Krakowie
Specjalizacja naukowa:

 • Zarządzanie informacją
 • Kultura literacka
 • Biblioterapia
 • Historia prasy
 • Edukacja medialna i czytelnicza
 • Techniki pracy umysłowej i rozwoju intelektu, stymulacja pamięci
Zainteresowania badawcze:

 • Nauki społeczne
 • Nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • Nauka o informacji,  zarządzanie informacją, medioznawstwo
 • Literatura współczesna w polskiej przestrzeni medialnej
 • Czytelnictwo i biblioterapia
Prowadzone zajęcia:

 • Zarządzanie procesami informacyjnymi
 • Współczesne systemy medialne
 • Biblioterapia
 • Metody i formy terapii zajęciowej
 • Animacja kultury
 • Bibliotekarstwo
 • Dydaktyka Biblioteczna
 • Komunikacja społeczna i medialna
 • Problemy kultury współczesnej
Współpraca ze środowiskiem:

 • Członek Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu
 • Kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie
 • Członek Rady Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku UP w Krakowie
 • Opiekun naukowy UTW UP, oddział w Kętach
 • Członek Rady Programowej Uniwersytetu Dzieci i Rodziców UP w Krakowie
 • Członek Rady Programowej Centrum Literatury Dziecięcej w Oświęcimiu
 • Redaktorka „Biblioterapii w Szkole”, dodatku do „Biblioteki w Szkole”
Wybrane publikacje:

Monografie autorskie

 • Kultura literacka i artystyczna na łamach „Przekroju” M. Eilego. Tom. 1. Twórcy i analiza zawartości magazynu z lat 1945-1948 / Wanda Matras-Mastalerz. – Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021. –  329 s., ISBN 978-83-8084-619-7

Artykuły w czasopismach

 • W. Matras-Mastalerz, J. Ladorucki, Marian Eile – redaktor, artysta, wizjoner kultury w 75. rocznicę ukazania się „Przekroju”, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2021, T. 24, z. 1, s. 171-191
 • Kulturotwórcza rola „Przekroju” Mariana Eilego: analiza zawartości tygodnika z lat 1945-1969, „Rocznik Historii Prasy Polskiej”, 2020, T. 23, z. 2, s. 91-109
 • Metafory literackie w procesie (auto)modelowania i rozwoju młodego czytelnika, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura”, 2019, z. 11 (4), s. 134-149.
 • Funkcja dydaktyczno-prewencyjna książek Jany Frey wydanych w serii „Nasza Biblioteka” Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. „Orbis Linguarum” 2018 nr 48, s. 155-167.
 • Biblioterapia – ewolucja teorii i rozwój praktyki. Przegląd na podstawie doświadczeń polskich i zagranicznych. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” 2016 nr 1/2, s. 29-44.
 • Biblioterapia w procesie umacniania zdrowia psychicznego i fizycznego czytelników. „Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne” 2016 T. 27, s. 91-118.
 • The role of national legends in the process of shaping the identity of children and teenagers,  ”Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” 2016 z. 14, s. 367-377.

Rozdziały w monografiach

 • Synergia słowa i obrazu w kreatywnych formach pracy z książką. W: Kultura – sztuka – edukacja. T. 4. Red. Barbara Kurowska, Kinga Łapot-Dzierwa. Kraków 2020, s. 89-99.
 • Infantylni dorośli i dojrzale dzieci e powieściach Christine Nöstlinger. W: Światy dzieciństwa : infantylizacje w literaturze i kulturze. Red. M. Chrobak, K. Wądolny-Tatar. Kraków 2016, s. 33-48.
 • Książka uczy, bawi, wychowuje, czyli o korzyściach płynących z mądrej lektury. W: Kultura – sztuka – edukacja. T. 2. Red. B. Kurowska, K. Łapot-Dzierwa. Kraków 2016, s. 144-161.
 • Multimodalność Expresive Arts Therapy w bajkowym świecie kamishibai. W: Literatura i inne sztuki w przestrzeni edukacyjnej dziecka. Red. A. Ungeheuer-Gołąb i U. Kopeć. Rzeszów 2016, s.  348-357.
 • Ocalić od zapomnienia… : narracje autobiograficzne w generatywnych przekazach seniorów. W: Człowiek i medium : terapia – rozwój – (auto)narracja. Red. A. Ogonowska. Kraków 2016, s. 173-189.
 • Uniwersytety trzeciego wieku jako przestrzeń dla ochrony międzypokoleniowej transmisji wartości. W: Starość : jak ją widzi psychologia. Red. M. Kielar-Turska. Kraków 2016, s. 555-577.
 • Potencjał edukacyjny i terapeutyczny bajek filozoficznych. W: Człowiek i medium : terapia – rozwój – (auto)narracja. Red. A. Ogonowska. Kraków 2016, s. 49-70.
Scroll to Top
Skip to content