Magdalena B. Król

dr Magdalena B. Król

dr Magdalena B. Król

Kontakt:
Telefon: 12 662-61-73
Pokój: 357

Dyżur:
WTOREK 16:30-18:00

ORCID ID:

Stanowisko:

 • Adiunkt w Katedrze Kultury Informacyjnej
Pełnione funkcje:

 • Opiekun Koła Naukowego Architektów Informacji
 • Opiekun II roku Zarządzania Informacją i Publikowania Cyfrowego (I st.)
Wykształcenie:

 • 2015 Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o zarządzaniu: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • 2007 Podyplomowe Studia Retoryki: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • 2004 Studium Pedagogiczne: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • 2004 Studia magisterskie na kierunku zarządzanie i marketing ze specjalnością – zarządzanie w turystyce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • 2003 Studium Dziennikarskie: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • 2003 Studia magisterskie na kierunku zarządzanie i marketing ze specjalnością – zarządzanie kulturą: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Specjalizacja naukowa:

 • Wzajemne wpływy teorii i praktyki w zarządzaniu
 • Kompetencje miękkie menedżera projektu
 • Nowe i stare media w kulturze
 • Finansowanie kultury
 • Komunikacja interpersonalna w zespole projektowym
Zainteresowania badawcze:

 • Nauki społeczne
  • Nauki o komunikacji społecznej i mediach:
   • dydaktyka szkoły wyższej – learning by doing
   • konwergencja mediów w obszarze kultury
   • komunikowanie i finansowanie kultury
Prowadzone zajęcia:

 • Podstawy zarządzania
 • Zarządzanie instytucjami kultury
 • Zarządzanie w wydawnictwie
 • Zarządzanie projektem wydawniczym
 • Podstawy prowadzenia biznesu
 • Wybrane zagadnienia z e-commerce
 • Instytucje kultury
 • Animacja życia kulturalnego
 • Event marketing
 • Projekt wydawniczy
 • Komunikacja biznesowa
 • Komunikacja interpersonalna
 • Sztuka wystąpień publicznych
 • Seminarium dyplomowe
Współpraca ze środowiskiem:

 • Organizacji pozarządowych w zakresie doradztwa projektowego, przygotowywania wniosków aplikacyjnych, pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów
 • Prezes Stowarzyszenia Menedżerów i Organizatorów Kultury
Wybrane publikacje:

MONOGRAFIA

 • Skuteczne zarządzanie projektami a kompetencje interpersonalne, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2017.

ARTYKUŁY

 • Recepcja metody learning by doing. Studium przypadku z dydaktyki szkoły wyższej,  Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia nr 21/2023, s. 531-552.
 • Marketing bezpośredni [w:] Marketing w działalności bibliotecznej, pod red. M. Wojciechowskiej, Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, Warszawa 2023, s. 376-389.
 • Dostęp do informacji a poziom wiedzy wśród pokolenia X i Z na przykładzie Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Perspektywy Kultury, Nr 42 (3/2023), s. 419-442.
 • Polityka naukowa państwa a kierunki zmian w polskich czasopismach naukowych z obszaru zarządzania w latach 2001-2020, Przegląd Biblioteczny, nr 2/ 2022, s. 207-225.
 • Problematyka zarządzania bibliotekami w świetle analizy zawartości wybranych czasopism naukowych z lat 2015–2020 (współautorstwo z B. Jaskowska), Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, Z. 19/2021, s. 709-727.
 • Nowe kierunki kształcenia w instytutach bibliotekoznawczych uniwersytetów polskich. Studium przypadku: Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, Z. 18/2020, s. 352-369.
 • Otwarte konkursy ofert w dziedzinie kultury z perspektywy organizatora festiwalu muzycznego. Studium porównawcze, Perspektywy Kultury, Nr 29 (2/2020), s. 281-313.
 • Finansowanie festiwali muzyki poważnej na przykładzie Międzynarodowego Festiwalu „Muzyka w Starym Krakowie” w latach 2011–2020, Zarządzanie w Kulturze, Tom 21, Numer 1/2020, s. 19-37.
 • Learning by doing a pokolenie Z na przykładzie realizacji projektu „UPoluj kulturę!”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, Z. 17/2019, s. 305-327.
 • Profil kompetencji współczesnego menedżera projektu społecznego, Przedsiębiorczość i zarządzanie XVI/12/I/2015, s. 97-112.
 • Kompetencje interpersonalne i cechy innowacyjnego menedżera projektów, Współczesne Zarządzanie 2/2013, s. 190-199.
 • Profesja z wyobraźnią, czyli codzienna praca wróżki (współautorstwo z A. Całek) [w:] Organizować z polotem. Wyobraźnia organizacyjna w praktyce, pod red. M. Kostery, Wydawnictwo Akademickie SEDNO, Warszawa 2013, s. 179-193.
 • Analiza porównawcza modeli współpracy miast z organizacjami pozarządowymi w zakresie polityki kulturalnej na przykładzie Krakowa i Warszawy, Zarządzanie Publiczne Nr 1(13)/2011, s. 117-135.
 • Losy zawodowe osób ze stopniem naukowym doktora w kontekście polityki Unii Europejskiej w zakresie szkolnictwa wyższego (współautorstwo z: A. Całek, K. Dudek, H. Husein, M. Narewska, M. Wiekiera, M. Wiktorowski), Zarządzanie Publiczne Nr 1(13)/2011, s. 153-187.
 • Podyplomowe Studia Zarządzania Kulturą w latach 1996-2010. Powstanie, przebieg, sylwetka absolwenta, Zarządzanie w kulturze, tom XI/2010, s. 165-178.

INNE

 • Leksykon zarządzania i marketingu w bibliotekoznawstwie, Wojciechowska, J. Kamińska, B. Żołędowska-Król przy współ. B. Jaskowskiej, Warszawa 2019. Praca recenzowana [w:] Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia, Z. 18/2020, s. 430-432.
 • Wzmocnienie roli obywateli. Polityka Unii Europejskiej dotycząca ochrony konsumentów, pod red. M. B. Król, Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
 • Kronika Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego 2009/2010 (współautorstwo z E. Kocój), Zarządzanie w kulturze, tom XI/2010, s. 309-333.
Scroll to Top
Skip to content