Władysław Marek Kolasa

dr hab. prof. UKEN Władysław Marek Kolasa

Kierownik Katedry Zarządzania Informacją
dr hab. prof. UKEN Władysław Marek Kolasa

Kontakt:
Telefon:
Pokój: 31 C

Dyżur:
ŚRODA 13:00-14:30

ORCID ID:

Stanowisko:

 • profesor
Pełnione funkcje:

 • Dyrektor Szkoły Doktorskiej UP
 • Członek Senatu UP
 • Kierownik Katedry Zarządzania Informacją
 • Pełnomocnik Rektora ds. ewaluacji jakości naukowej (2020-2024)
Wykształcenie:

 • 2019 studia podyplomowe, Marketing internetowy – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • 2014 doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie bibliologii i informatologii (specjalność: historia prasy, bibliometria, naukometria), Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego
 • 2002 doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, specjalności: historia literatury polskiej, prasoznawstwo, Wydział Humanistyczny Akademii Pedagogicznej w Krakowie, na podst. rozprawy Prasa Krakowa 1989-1998, prom. prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki.
 • 2000 studia podyplomowe na kierunku informatyka, Katedra Metod Komputerowych Akademii Pedagogicznej w Krakowie
 • 1995 dyplom magisterski na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Akademii Pedagogicznej w Krakowie
Specjalizacja naukowa:

 • Marketing internetowy
 • Medioznawstwo
 • Naukometria
 • Systemy informatyczne
 • Historia prasy
Zainteresowania badawcze:

 • Nauki społeczne
 • Nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • Nauka o informacji, architektura informacji, medioznawstwo
Prowadzone zajęcia:

 • Search Engine Optimization (SEO)
 • Webwriting
 • Technologie przetwarzania dokumentów
 • Systemy zarządzania treścią
 • Repozytoria cyfrowe
 • Zintegrowane systemy biblioteczne
 • Bibliometria i webometria
 • Digitalizacja zbiorów
 • Seminaria (stud. licencjackie i magisterskie)
 • Opracowanie grantów naukowych (stud. doktoranckie)
Współpraca ze środowiskiem:

 • Przewodniczący Zespołu Doradczego ds. czasopism naukowych dla dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2019)
 • Członek Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Działalności Upowszechniającej Naukę w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2014-2018)
 • Członek Zarządu Komisji Prasoznawczej Polskiej Akademii Nauk (Oddział w Krakowie)
 • Członek redakcji rocznika rocznika „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia”
 • Członek redakcji kwartalnika „Rocznik Historii Prasy Polskiej”
 • Członek redakcji kwartalnika „Zeszyty Prasoznawcze”
 • Członek rady naukowej kwartalnika „Niepodległość i Pamięć”
 • Koordynator techniczny Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej
Wybrane publikacje:

 • Marx, Engels, Lenin, and Stalin as highly cited researchers? Historical bibliometrics study, „Scientometrics” Vol. 126, Iss. 10 (2021), s. 8683-8700, doi: 10.1007/s11192-021-04126-3
 • Międzynarodowe czasopisma z zakresu Library & Information Science w polskim wykazie czasopism naukowych, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” Vol. 19 (2021), s. 562-583, doi: 10.24917/20811861.19.35
 • The birth of young people’s political press in Poland (1899–1918), „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2021, nr 2, s. 25-48, doi: 10.24425/rhpp.2021.137322
 • Prasa dla dzieci i młodzieży 1824-1918. T. 1, Dzieje wydawnicze. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2018 (z K. Woźniakowskim i M. Rogożem)
 • Prasa dla dzieci i młodzieży 1824-1918. T. 3, Dzieje wydawnicze. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2018 (z S. Kwiecień i M. Rogożem)
 • Historiografia prasy polskiej (do 1918 roku) : naukometryczna analiza dyscypliny (1945-2009). Kraków 2013
 • Prasa Krakowa w dekadzie przemian 1989–1998 : rynek, polityka, kultura. Kraków 2004
 • Polska bibliografia prasoznawcza 1996-2001. Kraków 2005 (z J. Jarowieckim)
 • Katalog małopolskich mediów lokalnych i regionalnych. Kraków 2005 (z M. Michalską)
 • Vademecum skomputeryzowanego nauczyciela bibliotekarza. Warszawa 2005 (z M. Bogacz)
 • Polskie media lokalne na przełomie XX i XXI wieku : historia, teoria, zjawiska. Kraków 2007 (redakcja)
 • Bibliografia historii prasy polskiego ruchu ludowego. Warszawa 2012 (z G. Nieciem)
 • Specific character of citations in historiography (using the example of Polish history), „Scientometrics” 2012, Vol. 90, iss. 3, 905-923
 • Profil Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=CasYbjEAAAAJ
Scroll to Top
Skip to content