Grzegorz Nieć

prof. dr hab. Grzegorz Nieć

Kierownik Katedry Kultury Informacyjnej
prof. dr hab. Grzegorz Nieć

Kontakt:
Telefon: 12 638 66 86
Pokój: 358

Dyżur:
WTOREK (do 23.04) 10:15-11:00
WTOREK (od 30.04) 13:00-13:45
CZWARTEK 11:15-12:00

ORCID ID:

Stanowisko:

 • Profesor
Pełnione funkcje:

 • Kierownik Katedry Kultury Informacyjnej
 • Przewodniczący Rady Wydawniczej Wydawnictwa Naukowego
 • Redaktor naczelny rocznika „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia”
Wykształcenie:

 • 2023 Profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • 2016 Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie bibliologii i informatologii – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • 2004 Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii – Uniwersytet Jagielloński
 • 1995 Magister filologii Polskiej – Uniwersytet Jagielloński
Specjalizacja naukowa:

 • Bibliologia, historia, polonistyka
Zainteresowania badawcze:

 • Nauki społeczne i humanistyczne
 • Nauki o komunikacji społecznej i mediach, bibliologia, historia
  • dawny i współczesny rynek książki
  • książka i czytelnictwo w Czechach
  • prasa polska XIX i XX wieku
  • edytorstwo tekstów źródłowych
Prowadzone zajęcia:

 • Teoria i historia kultury
 • Komunikacja społeczna i medialna
 • Język mediów
 • Kultura języka
 • Radio i Telewizja
Współpraca ze środowiskiem:

 • Członek Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki MEiN
 • Członek zespołu doradczego MEiN ds. programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki” oraz działalności upowszechniającej naukę
 • Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Książki
 • Członek jury Konkursu Szopek Krakowskich
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wspólnota Polska Oddział w Krakowie
 • Redaktor naczelny rocznika „Małopolska. Regiony – regionalizmy – małe ojczyzny”
 • Członek Rady Redakcyjnej czasopism Biblioteki Narodowej Republiki Czeskiej – „Knihovna plus” i „Knihovna – knohovnická revue”
 • Członek Rad Naukowych czasopism: „Roczniki Biblioteczne”, „Kultura – Przemiany – Edukacja”, „Rocznik Biblioteki PAU i PAN w Krakowie”
Wybrane publikacje:

 • Książka – Naród – Religia. Dzieje książki czeskiej do czasów odrodzenia narodowego, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2022, 350 s.
 • Wtórny rynek książki w Polsce. Instytucje, asortyment, uczestnicy.  Kraków: Księgarnia Akademicka, 2016. 420 s.
 • Jakub Szymkiewicz „Szlachcic na Łopacie” – satyryczny reporter „Wiadomości Brukowych”. Kraków: Collegium Columbinum, 2006. – 276 s.
 • Między historią, tradycją a polityką. Ludowcy w okresie przełomu ustrojowego 1989-1991. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2004. – 272 s.; 24 cm.
 • Książka – Naród – Państwo. Czechosłowacka ustawa o bibliotekach publicznych z 1919 roku, „Przegląd Biblioteczny” 2019, nr 2, s. 133-152.
 • Wydawnictwa periodyczne w asortymencie wtórnego rynku książki. „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2018, z. 2, s. 63-80
 • Książka i biblioteki publiczne na ziemiach czeskich – tradycja i współczesność. W: Biblioteka publiczna w przestrzeni społecznej. Red. J. Ladorucki. Łódź: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, 2017, s. 41-57 [współautorstwo z J. Trávníčkiem]
 • O wielkim uczonym i jego wielkiej bibliotece – w kręgu zainteresowań bibliofilskich i bibliologicznych Henryka Markiewicza (1922-2013). „Roczniki Biblioteczne” 2014, R. 58, s. 101-117
 • Antykwariaty Przedsiębiorstwa Państwowego „Dom Książki” w latach 1951-1989 w świetle polskiej prasy księgarskiej. „Roczniki Biblioteczne” R. 56 (2012), s.137–171
 • Nowy Pompon” – krakowskie czasopismo satyryczno-humorystyczne z lat 2004-2006. „Roczniki Historii Prasy Polskiej ” 2009, nr. 1, s. 81-101
 • Z Dzikowa do Ziemi Świętej. Podróż do Hiszpanii, Egiptu, Ziemi Świętej, Syrii i Konstantynopola z lat 1857-1858. Wspomnienia oraz korespondencja z matką Gabrielą z Małachowskich Tarnowską i rodzeństwem. Kraków-Rudnik: Księgarnia Akademicka, 2008. – XXXIII+428 s. : il.; 24 cm
Scroll to Top
Skip to content