Praktyki zawodowe

Architektura informacji

 • Celem praktyki zawodowej jest poszerzenie wiedzy zdobytej w trakcie studiów i zdobycie praktycznych umiejętności związanych z zarządzaniem informacją i publikowaniem cyfrowym.
 • Wymiar praktyki określa plan studiów.
 • Ramowy program praktyk obejmuje wykonywanie zadań w minimum jednym z obszarów tematycznych związanych z zarządzaniem informacją i publikowaniem cyfrowym:
  • Procesy zarządzania informacją (np. wyszukiwanie, selekcjonowanie, opracowywanie, prezentowanie informacji, tworzenie baz danych, opracowywanie dokumentów i przygotowywanie ich do dalszych prac, projektowanie przestrzeni informacyjnej, wizualizacja informacji i in.)
  • Publikowanie cyfrowe (np. tworzenie komunikatów informacyjnych oraz obiektów graficznych, dystrybucja i udostępnianie treści cyfrowych; zarządzanie, przechowywanie i archiwizacja obiektów informacji i in.)
  • Badania (np. badania użytkowników informacji, ocena użyteczności serwisu, analityka internetowa, analiza treści i in.)
  • Redagowanie informacji tekstowej i graficznej w celach marketingowych (np. web writing, pozycjonowanie serwisu, przygotowanie materiałów reklamowych, obsługa serwisu internetowego i/lub mediów społecznościowych i in.).
 • W ramach praktyk student zobowiązany jest również do wykonania innych zadań związanych z zarządzaniem informacją i publikowaniem cyfrowym zleconych przez Instytucję współpracującą.
 • Miejsce odbycia praktyki uzyskać musi akceptację Kierownika praktyk.
 • Student może odbywać praktykę w kilku instytucjach, z założeniem, że łączny wymiar praktyki odpowiadać będzie wymaganiom określonym w planie studiów. Procedury formalne w każdym przypadku przebiegają tak samo.
 • Student odbywający praktykę zobowiązany jest do podporządkowania się zaleceniom Kierownictwa Instytucji oraz wyznaczonego przez Instytucję do opieki nad studentem Patrona, a także do ścisłego przestrzegania obowiązujących przepisów.
 • Kierownik praktyk ma prawo do hospitacji praktyk oraz kontroli trybu odbycia praktyk, we współpracy z Kierownictwem Instytucji oraz Patronem praktyk.
 • W trakcie odbywania praktyki ocenie przez wyznaczonego z ramienia Instytucji Patrona podlegają kompetencje studenta w czterostopniowej skali ocen:
  A – wyróżniająca (max); B – dobra (medium); C – zadowalająca (minimum); D – niedostateczna.
 • Brak zaliczenia praktyki jednoznaczny jest z koniecznością jej powtórzenia.
 • Uczelnia nie zwraca studentowi żadnych kosztów z tytułu odbywania praktyk.
 • Nad realizacją praktyk zawodowych kierunku Architektura informacji czuwają opiekunowie: studia stacjonarne: dr Bożena Jaskowska bozena.jaskowska@up.krakow.pl / studia niestacjonarne: dr Tomasz Sadowski tomasz.sadowski@up.krakow.pl

Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe

 • Celem praktyki zawodowej jest poszerzenie wiedzy zdobytej w trakcie studiów i zdobycie praktycznych umiejętności związanych z zarządzaniem informacją i publikowanie cyfrowym.
 • Wymiar praktyki określa plan studiów.
 • Ramowy program praktyk obejmuje wykonywanie zadań w minimum jednym z obszarów tematycznych związanych z zarządzaniem informacją i publikowanie cyfrowym:
  • Udział studenta/-ów w procesach zarządzania informacją (np. wyszukiwanie, selekcjonowanie, opracowywanie, prezentowanie informacji, tworzenie baz danych, opracowywanie dokumentów i przygotowywanie ich do dalszych prac).
  • Udział studenta/-ów w badaniach użytkowników informacji (tworzenie formularzy, przeprowadzanie badań, opracowywanie wyników).
  • Udział studenta/-ów w działaniach promocyjnych instytucji / firmy.
  • Udział studenta/-ów w doskonaleniu zarządzania informacją w instytucji / firmie.
  • Opracowywanie informacji z wykorzystaniem tradycyjnych i nowoczesnych narzędzi informacyjnych (np. na potrzeby strony internetowej, druków informacyjnych, mediów społecznościowych, radia, prasy i telewizji).
 • W ramach praktyk student zobowiązany jest również do wykonania innych zadań. związanych z zarządzaniem informacją i publikowanie cyfrowym zleconych przez Instytucję współpracującą.
 • Miejsce odbycia praktyki uzyskać musi akceptację Kierownika praktyk.
 • Student może odbywać praktykę w kilku instytucjach, z założeniem, że łączny wymiar praktyki odpowiadać będzie wymaganiom określonym w planie studiów. Procedury formalne w każdym przypadku przebiegają tak samo.
 • Student odbywający praktykę zobowiązany jest do podporządkowania się zaleceniom Kierownictwa Instytucji oraz wyznaczonego przez Instytucję do opieki nad Studentem Patrona, a także do ścisłego przestrzegania obowiązujących przepisów.
 • Kierownik praktyk ma prawo do hospitacji praktyk oraz kontroli trybu odbycia praktyk, we współpracy z Kierownictwem Instytucji oraz Patronem praktyk.
 • W trakcie odbywania praktyki ocenie przez wyznaczonego z ramienia Instytucji Patrona podlegają kompetencje Studenta w czterostopniowej skali ocen:
  A – wyróżniająca (max); B – dobra (medium); C – zadowalająca (minimum); D – niedostateczna.
 • Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia praktyk, w tym Porozumienie, a także druki zaświadczeń dokumentujących odbycie praktyki, Student otrzymuje od Kierownika praktyk.
 • Brak zaliczenia praktyki jednoznaczny jest z koniecznością jej powtórzenia.
 • Uczelnia nie zwraca Studentowi żadnych kosztów z tytułu odbywania praktyk.
 • Nad realizacją praktyk zawodowych kierunku Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe czuwa opiekun: dr Tomasz Sadowski tomasz.sadowski@up.krakow.pl
Scroll to Top
Skip to content