Procedura dyplomowania – lista kontrolna

Sprawdź po kolei, co należy przygotować na obronę pracy dyplomowej:

1. Czy moja praca liczy 50 lub więcej stron?

 • Jeśli praca liczy do 50 stron, egzemplarz w formie papierowej powinien być drukowany jednostronnie.
 • Jeśli praca liczy więcej niż 50 stron, egzemplarz w formie papierowej powinien być drukowany dwustronnie.

2. Czy moja praca zawiera poprawną stronę tytułową?

3. Czy na kolejnej stronie praca zawiera:

 1. Abstrakt.
 2. Słowa kluczowe.
 3. Wykaz oświadczeń:
  • o samodzielności napisania pracy
  • o zgodności wersji elektronicznej i drukowanej
  • o zgodzie / braku zgody na udostępnianie pracy w Archiwum Uczelni

Druki te należy wydrukować, wypełnić i podpisać, a następnie dołączyć do pracy dyplomowej na końcu – nie należy ich numerować.

4. Czy mam płytę CD lub DVD z elektroniczną kopią pracy?

Należy dostarczyć płytę CD lub DVD z zapisaną na niej pracą dyplomową w formacie PDF, umieszczoną w papierowej kopercie z okienkiem (koperty nie zaklejać). Płyta musi zostać opisana (niezmywalnym pisakiem) następującymi danymi:

 • imię i nazwisko dyplomanta,
 • numer albumu, kierunek studiów,
 • rok ukończenia studiów,
 • praca licencjacka/magisterska.

Jeśli papierowa koperta z płytą nie ma okienka, wszystkie wymienione wyżej dane muszą zostać umieszczone również na kopercie;

5. Czy mam wydrukowane i podpisane oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej i drukowanej?

Oświadczenie o zgodności wersji papierowej pracy z jej wersją elektroniczną – druk należy wydrukować na ½ kartki A4 (format A5), wypełnić i podpisać, a następnie po złożeniu umieścić w papierowej kopercie razem z płytą CD/DVD zawierającą elektroniczną wersję pracy.

6. Czy mam wydrukowany dowód wpłaty za dyplom?

Student jest proszony również o wydrukowany dowód wpłaty za dyplom.

7. Czy mam wydrukowaną (wypełnioną online i zaakceptowaną elektronicznie) deklarację (zgodę lub brak zgody) udziału w badaniach losów absolwentów?

Wypełnioną online i zaakceptowaną elektronicznie deklarację (zgodę lub brak zgody) udziału w badaniach losów absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie student zobowiązany jest wydrukować, podpisać i złożyć ją w Centrum Obsługi Studenta przy odbiorze dyplomu.

8. Czy mam wypełnioną i podpisaną zgodę na poddanie się procedurze antyplagiatowej?

Student wypełnia i podpisuje załącznik dotyczący zgody na poddanie pracy procedurze antyplagiatowej (osobno, luzem).

9. Czy mam kartę pracy dyplomowej?

Na obronę należy także przynieść kartę pracy dyplomowej (tytuł pracy, rodzaj – licencjacka lub dyplomowa, imię i nazwisko promotora, rok obrony, słowa kluczowe)

Scroll to Top
Skip to content